تیم درمانی ما

کارکنان کلینیک فیزیوتراپی سروش سلامت


neda-khodakarami.jpg

خانم ندا خداکرمی

مدیر کلینیک

borhani.jpg

آقای امیر محمد برهانی

مسئول فنی

fatma-yoniol.jpg

خانم فاطیما ینی یول

فیزیوتراپیست

خانم سمیه سلطانی

فیزیوتراپیست

آقای محمد حاجی ابراهیمی

فیزیوتراپیست

neda-farahani.jpg

خانم ندا فراهانی

دستیار فیزیوتراپ

sara-hoseini.jpg

خانم سارا حسینی

دستیار فیزیوتراپ

??? ???? 2-7932.jpg

خانم یگانه نجفی

دستیار فیزیوتراپ

خانم غزاله صفایی

واحد پذیرش

خانم شادی نوری

واحد پذیرش