تیم درمانی ما

کارکنان کلینیک فیزیوتراپی سروش سلامت


neda-khodakarami.jpg

خانم ندا خداکرمی

مدیر کلینیک

jpg-7598.jpg

آقای امیر محمد برهانی

مسئول فنی

fatma-yoniol.jpg

خانم فاطیما ینی یول

فیزیوتراپیست

خانم سمیه سلطانی

فیزیوتراپیست

IMG-20210518-WA0001-8646.jpg

آقای محمد حاجی ابراهیمی

فیزیوتراپیست

neda-farahani.jpg

خانم ندا فراهانی

دستیار فیزیوتراپ

sara-hoseini.jpg

خانم سارا حسینی

دستیار فیزیوتراپ

IMG-20210509-WA0002-6809.jpg

خانم یگانه نجفی

دستیار فیزیوتراپ

IMG-20210518-WA0002-2227.jpg

خانم غزاله صفایی

دستیار فیزیوتراپ

خانم شادی نوری

واحد پذیرش

Untitled-5370.png

سعید کشاورز

مسئول امور بازاریابی و بیمه

IMG-20210509-WA0003-7398.jpg

خانم فائزه موسوی

واحد پذیرش