کفی طبی پای صاف

196000 تومان

مشخصات محصول: ساخته شده از ژل فشرده در 2 سایز 40 - 36 و 44 - 41

برای افرادی که دارای کف پای صاف هستند استفاده شده و قوسهای اصلی کف پا (هم قوسهای طولی و هم عرضی) را پوشش میدهد.
کفی های معمولی پس از استفاده در درون کفش باعث می شوند که یک تا دو سایز کفش تنگ تر شود، ولی این محصول در تمام کفشها قابل استفاده بوده و به هیچ عنوان کفش را تنگ نمیکند که این ویژگی یکی از محاسن بزرگ این کفی به شمار می رود.

در مواردی که کف پای فرد صاف است، بخش داخلی کف پا روی زمین خوابیده و باعث چرخش پاها به داخل و با تغییر دادن راستای زانو ها و کمر باعث ایجاد درد در این نواحی می گردد. این کفی با داشتن قوس کناری تا حدود زیادی مانع از خم شدن پا به داخل و کاهش کمر درد و زانودرد ناشی از کف پای صاف می شود.

همچنین در کف پای صاف، استخوان میانی پا کمی از حد نرمال پایین تر است که خود باعث کمردرد می شود و این کفی با داشتن قوس میانی تا حد زیادی این مشکل را بر طرف می نماید.